Riskin Erken Tespiti Komitesi

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ GöREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. Amaç ve Kapsam:

Bu düzenleme, 01.07.2012 tarihinde  yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri IV, NO:56)'da Değişiklik Yapılmasına dair Seri IV, NO:63 tebliğin, 6. Maddesi ile yapılan değişiklik çerçevesinde oluşturulan “Riskin Erken Tespiti Komitesi”nin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. Komitenin Yapısı:

Riskin Erken Tespiti Komitesi, Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Riskin Erken Tespiti Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyette bulunur.

Risk Yönetimi Sisteminin Yönetim Kurulu'na karşı temsili, Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından yerine getirilir.

Komite üyelerinin belirlenmesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur.

Komitenin Başkanı ile Şirket bünyesinden görevlendirilecek üyeler, Yönetim Kurulunca atanır.

Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitede görev yapamaz.

Komite Başkanı ve üyeler, genel kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir.

 

3. Komitenin Görevleri:

Riskin Erken Tespiti Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek üzere kurulmuştur.

Bu kapsamda, Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin başlıca görevlerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi,

Şirketin taşıdığı temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na öneride bulunulması, limit ihlallerinin izlenmesi,

Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na görüş sunulması,

Riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi,

Risk ölçüm yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi,

Her toplantı sonunda Yönetim Kuruluna bir durum değerlendirme raporunun hazırlanması, varsa tehlikelerin işaret edilmesi ve çözüm yollarının önerilmesi,

 

4. Çalışma Esasları:

§ Komite, toplantı esasıyla çalışır.

§ Komite her iki ayda bir Şirket merkezinde toplanır, çalışma sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna raporlar.

§ Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

§ Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

§ Rapor, risk oluşturan bir durum içeriyorsa aynı zamanda denetçiye de yollanır.

§ Riskin Erken tespiti ve Yönetimi Komitesi Çalışma Esasları'nda değişiklik yapılması Yönetim Kurulu'nun onayıyla mümkündür.

 

5. Bütçe:

Komitenin görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi için gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

 

6. Yürürlük:

İşbu riskin erken tespiti ve çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun 10.04.2013 tarih ve 24 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

 

Komite Başkanı

Mehmet Emin ÖZCAN - Bağımsız Üye

Komite Üyesi

Mevlüt UYSAL - Bağımsız Üye