Denetimden Sorumlu Komite

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam:

Bu düzenlemenin amacı, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in, bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması ve ortaklığın iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

 

2.Dayanak:

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği"nin "Denetimden Sorumlu Komiteler" başlıklı 25. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

 

3. Komitenin Yapısı ve Görevleri:

Komite, Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur.

Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak yönetim kuruluna sunar. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi davet eder ve görüşlerini alır. Gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu, Komite'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir. Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanacak olup, Komite görevini yerine getirirken gerekli olabilecek diğer her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslar arası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

 

4. Yürürlük:

Denetim komitesinin görev ve çalışma esasları, 15.08.2012 - 49 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir ve ancak Yönetim Kurulu kararı ile değişikliğe uğrayabilir.

 

Komite Başkanı

Mehmet Emin ÖZCAN - Bağımsız Üye

Komite Üyesi

Mevlüt UYSAL - Bağımsız Üye