Ücretlendirme Politikası

Amaç, Kapsam ve Dayanak
 
Halk GYO A.Ş. ücretlendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Nolu Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Yönetim Kurulu üyeleri için her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir.
 
Şirketimiz faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen veya Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan diğer komitelerde vazife deruhte eden Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul'da belirlenen sabit ücrete ek olarak, üstlendikleri vazife dolayısıyla Ücretlendirme Komitesi'nin görüşü çerçevesinde katıldıkları toplantı başına Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda ayrıca ödeme yapılabilir veya menfaat sağlanabilir.
 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.
 
Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıstel yevm usulüne göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimize sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirketimiz tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yöneticiler

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütlerinin yanı sıra Şirket İnsan Kaynakları politikaları da dikkate alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmakta olup, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmamaktadır. Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
 
Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticilerine şirket performansı, bireysel performans ve belirleyeceği prim bazlarını dikkate alarak performansa dayalı ödeme sisteminin belirlenmesi veya ödeme yapılması hususunda karar verebilir.
 
Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yıl içinde Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır ve söz konusu yıla ilişkin olarak yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.