Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizce, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılır.
 
Şirketimiz kâr dağıtım politikası, şirketimiz mali yapısı ve pay sahiplerinin beklentileri dikkate alınarak belirlenmiş olup, 2013 mali yılı kazançlarından başlamak üzere, her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının, asgari %50 oranında bir tutarın nakit kar payı ya da bedelsiz hisse senedi olarak, karara bağlanan Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içerisinde, Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata uygun şekilde dağıtılacaktır.

Şirketimizce, kâr payı avansı dağıtımı uygulaması yapılmayacaktır.