Bağış ve Ücretlendirme Politikaları

HALK GYO A.Ş.
BAĞIŞ POLİTİKASI
 
Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde bağış ve yardım yapabilir. 
 
Şirket maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması şartı aranmaksızın; eğitim, sağlık, kültür, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konularla veya Ülkede veya ülke dışında meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak bağış yapılabilir. 
Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur. 
 
Yapılan bağış tutarı yıllık hesap döneminde özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz.
 
 
HALK GYO A.Ş.
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
 
Üst Düzey Yöneticiler 
 
Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütlerinin yanı sıra Şirket İnsan Kaynakları politikaları da dikkate alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmakta olup, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmamaktadır. 
 
Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde ücretin, üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. 
 
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenir.