Bağış Politikası

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde bağış ve yardım yapabilir. 
 
Şirket maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması şartı aranmaksızın; eğitim, sağlık, kültür, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konularla veya Ülkede veya ülke dışında meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak bağış yapılabilir. 
Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur. 
 
Yapılan bağış tutarı yıllık hesap döneminde özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz.