Gizlilik

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, Halk GYO A.Ş. tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.
 
1- Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
 
Kişisel verileriniz, öncelikle tüm sair kanunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü sözleşme, iş ve işlemde muhatabı belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili Kanun hükümleri uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

2- Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:
 
Kişisel verileriniz; mevcut sözleşmeler, kurumsal ve proje internet sitelerimiz, mobil sitemiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler dahilinde, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle temin edilebilmektedir.

3- Kişisel verilerinizin aktarılması:
 
Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı - yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışı kurumlara ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz ve kanun hükümleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kanun kapsamındaki haklarınız:
 
KVKK'nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK'nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.